Priser og vilkår

Priser og vilkår

Hvad koster vores service?

Allerød Senior Service har for nyligt ensartet priserne, så vi ikke længere skelner så meget imellem almindelige sociale besøg og besøg, hvor du får hjælp til rengøringen. Vi tilbyder fremover kun hjælp til lettere rengøring i forbindelse med vores besøg. Tidsforbruget til regulær rengøring opgøres separat på din faktura, så du kan opnå skattefradrag for de ydelser, du er berettiget til at trække fra i skat.

 

Timeprisen er kr. 329 inkl. moms, regnet fra din besøgsven ankommer til hun kører igen. (Du betaler normalt ikke for transporttiden). Hvis vi skal gøre rent ved et besøg, kommer der et materialetillæg på kr. 10 oven i prisen. Det dækker de rengøringsartikler, vi selv tager med.

 

Priserne kan kun ændres med virkning for fremtidige besøg og med varsling direkte til de berørte kunder. For nye kunder gælder altid de priser, som er vist her på siden, og som kan ændres uden varsel.

 

Rengøringskunder


De kunder, som stadig får besøg af Allerød Senior Service til regulær rengøring (gammel ordning), betaler den samme timesatsen som hidtil på kr. 349 inkl. moms plus et materialetillæg på kr. 10 pr. time. Havehjælp og anden praktisk hjælp er ligeledes til satsen kr. 349 inkl. moms.

Fast timepris: kr. 329 inkl. moms.

Forretningsbetingelser

Vores samarbejde er reguleret af nogle forretningsbetingelser, som gælder hele forholdet mellem dig som kunder og/eller pårørende samt Allerød Senior Service. Her kan du læse nærmere om hvilke vilkår, der f.eks. gælder vedrørende aflysning af besøg, manglende betaling osv.

 

Aflysning af aftaler


Der gælder som udgangspunkt følgende vilkår i tilfælde af, at en kunde aflyser et planlagt besøg:

  • Ved aflysning senest dagen før besøget skulle finde sted, bliver kunden ikke faktureret for det aftalte besøg, som aflyses.
  • Ved aflysning samme dag, som et besøg skulle finde sted, og indtil 30 minutter før det aftalte starttidspunkt, faktureres kunden for 1 time til almindelig timesats. Besøgsvennen aflønnes tilsvarende.
  • Ved aflysning senere end 30 minutter før det aftalte starttidspunkt, eller hvis besøgsvennen må køre forgæves (hvis kunden ikke er hjemme eller afviser at få besøg), faktureres kunden for længden af det aftalte besøg, som blev aflyst, dog højst for 2 timer. Besøgsvennen aflønnes tilsvarende.


Download


Læs vores forretningsbetingelser her (pdf-fil).

Fradrag for praktisk hjælp

Skattefradrag / Servicefradrag

Hvis du har fået gjort rent, kan du via reglerne om Servicefradrag, hvert år trække op til kr. 6.400 fra i skat med en skatteværdi på 26%. Du har skattefradrag for den del af fakturaen, der er timeløn og som vedrører regulær rengøring. Dine sociale besøg giver dig ikke skattefradrag, ligesom materialetillægget heller ikke kan trækkes fra.

 

Det betyder, at hvis du har brugt kr. 6.400 eller mere på rengøring på ét år, kan du i alt spare kr. 1.664 i skat. (Der er ikke skattefradrag for materialer).


Link til Skat om Håndværkerfradrag